Αναρτήσεις

XΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΩΝ

Παραλληλο Μηχανογραφικό 2022: Ειδικότητες ΔΙΕΚ

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κρήτης στα Ειδικά Μαθήματα 2022.