Εισακτέοι στις Σχολές Λιμενικού Σώματος για τους υποψήφιους ΓΕΛ 10% & 6% χωρίς ή με νέα εξέταση - Πανελλήνιες 2021

 Δημοσιεύτηκεο καθορισμός των αριθμού εισακτέων στις Σχολές Λιμενικού Σώματος για τους υποψήφιους ΓΕΛ 10% (χωρίς νέα εξέταση) που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 με το Νέο και το Παλαιό Σύστημα και  ο καθορισμός με το συστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων για την κατανομή του 6% των Θέσεων

Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.253.1/96019/Α5/03-08-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022" (Β΄ 1929)» (Β’ 3551), συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 2421.1/31394/2021/05-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021» (Β’ 1863), κατά το μέρος και μόνο που αφορά στην κατανομή του 6% των θέσεων που αποδίδονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στους υποψηφίους των ΓΕΛ του σχολικού έτους 2019-2020, μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: 

α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 ή 

β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι το έτος 2021 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση. 

Συγκεκριμένα, ποσοστό 12,75% των θέσεων αυτών, αποδίδεται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ποσοστό 87,25%, αποδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα). 

Ως εκ τούτου: 
  1. Οι δύο (2) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, με τελευταίο έτος εξέτασης στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα), χωρίς να λάβουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.
  2. Για τους υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019, χωρίς να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος, δεν προκύπτει θέση. 
  3. Οι πέντε (5) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, με τελευταίο έτος εξέτασης στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, κατανέμονται ως ακολούθως: 
  4. (i) Τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος. 
  5. (ii) Μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.