Οδηγός Αίτησης Β’ Κατανομής ΔΩΡΕΑΝ φοιτησης Ελλαδιτών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ

Οι ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης στο  Σύστημα Β Κατανομής θέσεων θα ανακοινωθούν αργότερα  .   Δείτε εδώ τις ανακοινωσεις για τις εισδοχές  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ Δείτε εδώ τον  Οδηγό χρήσης συστήματος εισδοχής Ελλαδιτών Υποψηφίων για Β κατανομή  δωρεάν φοίτησης  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ

Στελέχωση Δομής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού

Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
Γκερόλα 48Β
Τ.Κ.73132 Χανιά
3ος όροφος γραφείο Γ5
  Τηλέφωνο: 2821047160 
e-mail:kesyp@dide.chan.sch.gr


Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: Καλφάκη Μαρία ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικός με ειδικευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

To Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε όλους τους μαθητές, με δυνατότητα ατομικής συμβουλευτικής σε μαθητές Β' & Γ' Λυκείου
 • Σε υποψήφιους για τα Πανεπιστήμια και για κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στην Ελλάδα
 • Σε γονείς και κηδεμόνες


ΠΑΡΕΧΕΙ:

 • Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές και τους νέους προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους
 • Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας
 • Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν προγράμματα Σ.Ε.Π./εργαστήρια δεξιοτήτων στα σχολεία τους


ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ:

 • Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς και μαθητές σε θέματα σχετικά με τις σπουδές και τα επαγγέλματα
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π./εργαστηρια δεξιοτήτων και υλοποιούν Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας


ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ:

 • Με την τοπική αυτοδιοίκηση
 • Με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής
 • Με το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΠΠΕΠ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ:

 • Υποστηρικτικό υλικό Συμβουλευτικής & Πληροφόρησης


Νομικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»: Άρθρο 27 – Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

Οι Υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Με το άρθρο 124 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί η επιλογή και τοποθέτηση των υπευθύνων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), θεσπίζεται μεταβατική διάταξη ειδικά για το 2021-2022, ως εξής : «Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021. 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά: α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών, β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.»

Με την Απόφαση 1585/11-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΞΦ46ΜΤΛΗ-Ξ71) της ΔΔΕ Χανίων τοποθετήθηκε στη θέση της Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η Καλφάκη Μαρία.