Λειτουργία Γραφείου Σ.Ε.Π.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
 Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 Μαρία Καλφάκη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ11 με ειδίκευση στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό
Γκερόλα 48Β
Τ.Κ.73132 Χανιά
3ος όροφος γραφείο Γ5
  Τηλέφωνο: 2821047160 
e-mail:kesyp@dide.chan.sch.gr
 
 Ώρες λειτουργίας γραφείου για ατομικές συνεδρίες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως :
 Δευτέρα -Τετάρτη - Πέμπτη: 8.30-13.00
&
κάθε Τρίτη 8.30-16.00 
κάθε Παρασκευή 8.30-16.30Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: Καλφάκη Μαρία ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικός με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

To Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 
 • Σε όλους τους μαθητές/μαθήτριες με δυνατότητα ατομικής συμβουλευτικής διάρκειας 1.30' σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β' & Γ' Λυκείου των σχολικών μονάδων Χανίων, δια ζώσης και εξ αποστάσεως
 • Σε υποψήφιους/ες για τα Πανεπιστήμια και για κάθε άλλη μορφή δημόσιας εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στην Ελλάδα, δια ζώσης και εξ αποστάσεως
 • Σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β' & Γ' Λυκείου των σχολικών μονάδων Χανίων, δια ζώσης και εξ αποστάσεως
  •  Σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων και Καθηγητές που εφαρμόζουν προγράμματα Σ.Ε.Π./εργαστήρια δεξιοτήτων στα σχολεία τους, δια ζώσης και εξ αποστάσεως


ΠΑΡΕΧΕΙ:
 
 • Δωρεάν συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές/στις μαθήτριες και τους νέους/τις νέες προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες λήψης απόφασης ώστε να μπορούν να επιλέξουν την φοιτητική και επαγγελματική τους πορεία:
  • Προσέγγιση της αυτογνωσίας των μαθητών και μαθητριών με τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β’ και Γ’ Λυκείου.
  • Πληροφόρηση για εκπαιδευτικές σπουδές και διεξόδους μετά το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο, το Επαγγελματικό Λύκειο και τα επαγγέλματα.
  • Υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης των μαθητών και μαθητριών Γ Λυκείου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
  • Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας για μια ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή.
   
 • Στήριξη των Καθηγητών που εφαρμόζουν προγράμματα Σ.Ε.Π./εργαστήρια δεξιοτήτων στα σχολεία τους (κατά προτεραιότητα στην Γ' Γυμνασίου)


ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ:

 • Ενημερωτικές συγκεντρώσεις & ημερίδες για γονείς και μαθητές σε θέματα σχετικά με τις σπουδές, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα επαγγέλματα
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π./εργαστήρια δεξιοτήτων (κατά προτεραιότητα στην Γ' Γυμνασίου) και υλοποιούν Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους (κατά προτεραιότητα στην Γ' Γυμνασίου)


ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ:

 • Με την τοπική αυτοδιοίκηση
 • Με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής
 • Με το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΠΠΕΠ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ:

 • Ιστοσελίδα  Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Κανάλι youtube με υλικό από τις ημερίδες και με ενημερώσεις  σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, τα επαγγέλματα και θέματα πρόσβασης στην μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 •  Υποστηρικτικό υλικό Συμβουλευτικής & Πληροφόρησης


Νομικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»:
 Άρθρο 27 – Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

Οι Υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Με το άρθρο 124 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί η επιλογή και τοποθέτηση των υπευθύνων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), θεσπίζεται μεταβατική διάταξη ειδικά για το 2021-2022, ως εξής : «Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021. 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά: α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών, β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.»

Με την Απόφαση 1585/11-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΞΦ46ΜΤΛΗ-Ξ71) της ΔΔΕ Χανίων τοποθετήθηκε στη θέση της Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η Καλφάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 με ειδίκευση στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό.