Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Kαλούνται οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), που έχουν εγγραφεί (δείτε εδώ την εγκύκλιο):

είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στο 10%  χωρίς νέα εξέταση, με
βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης  από  πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
είτε ως φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό
καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων ,

 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ή ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης σε Σχολή ή Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου δηλώνοντας:

είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 5 ή του άρθρου 6 ,
είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 και 4 της με αριθμ.Υ.Α. 148236/Z1/30.10.2020 (Β ́ 4806) Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών δεν μοριοδοτείται και δηλώνει τη
Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί,
είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 6, της με αριθμ. Υ.Α.148236/Z1/30.10.2020 (Β ́
4806) για τουςφοιτητές με κυπριακή καταγωγή,

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων. 

  • Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
  • Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, αντίστοιχο ή μη, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Τι είναι η μετακίνηση;

Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν επιθυμεί αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής,

ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

Δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα εισαχθείτε: Οι αιτήσεις μετακίνησης ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του ν. 4692/2020

 Γενικές προϋποθέσεις μετεγγραφής και μετακίνησης

1. Γενική προϋπόθεση  η ύπαρξη αντιστοιχίας των Σχολών/Τμημάτων όπως αναφέρονται στην υπό καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.
2. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.
3. Γενική προϋπόθεση για τη μετακίνηση φοιτητή σε Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων καθώς και των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές, στα οποία το σύνολο των μορίων/συνολική βαθμολογία του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α ́ 193

 Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης:

α) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή, ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου[Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί εκ νέου σε Τμήμα διαφορετικό από αυτό, στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή, δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή/μετακίνηση.]
β) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση
γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4415/2016 (Α ́159),
δ) Όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες:
(δα) τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού.
(δβ) αλλοδαποί αλλογενείς.
(δγ) υπότροφοι αλλοδαποί - αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης  σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(δδ) υπότροφοι ομογενείς.
(δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το
άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121),
(δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (εξαιρούνται οι αναφερόμενες κατηγορίες στη σελ.1 της παρούσης),
(δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

 
Αριθμός μετεγγραφομένων/μετακινουμένων

Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων είναι 15%του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:
α) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία
εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την
Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
β) Φοιτητές τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο
γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) Φοιτητές τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που
τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, έχουν
δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας
δ) Φοιτητές με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη ΚΕΠΑ ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ ́αρ.Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β ́
του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83).
ε) Φοιτητές κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν
δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τμήμα το
οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο
κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους.
στ) Φοιτητές κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β ́272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας,
ζ) Φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης οι οποίοι
εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ ́ υπέρβαση σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας,
η) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημέριου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα
των Α.Ε.Α. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που
βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή Ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

Σημεία Προσοχής:

α)Δεν  είναι δυνατή η μετεγγραφή/μετακίνηση των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι. ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων συνεχίζεται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων) αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, η ακαδημαϊκή λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά.
β) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο κατηγορία δικαιούχων
μετεγγραφής/μετακίνησης.
γ) Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για τους αδελφούς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης με μοριοδότηση βάσει οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων

δ)Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική
αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφασή του, έχει δικαίωμα να
προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του για μία μόνο φορά ανά κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλει νέα αίτηση με την ίδια ή άλλη κατηγορία δικαιούχων. Οι αποθηκευμένες αιτήσεις που θα μείνουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης θα
απορριφθούν.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́. Μετεγγραφή/Μετακίνηση βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Β1) Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων 

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..
 

Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικονομικών κριτηρίων ως εξής:
α) 6 μόρια για κατα κεφαλήν εισόδημα εως 3.000 ευρώ,
β) 4 μόρια, για κατά κεφαλήν 3.000,01-6.000ευρώ,
γ) 3 μόρια, για κατά κεφαλήν εισοδήματος 6.000,01-9.000,
δ) 2 μόρια, για κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται 9.000,01-12.000 ευρώ.
.
 Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:
α) 1,5 μόριο, μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά  0,5 μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν.4172/2013.
β) 2 μόρια,μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα 0,5μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 

γ) 2 μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και 5 μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
δ)2 μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
ε) 1 μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο το
οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων όπου απαιτούνται, και της ΕΒΕ του Τμήματος, δεν λογίζονται μεταξύ των προϋποθέσεων εισαγωγής για το αιτούμενο Τμήμα. Για τις περιπτώσεις ισοβαθμούντων
για Τμήμα που απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αιτούντες-
φοιτητές προχωρημένου εξαμήνου ή εισαχθέντες το τρέχον ακαδ. έτος που έκαναν χρήση του
δικαιώματος πρόσβασης χωρίς νέα εξέταση, στα μόρια εισαγωγής τους υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασής τους στο ειδικό μάθημα, μόνο όταν είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10.

 
Β2) Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 α) εάν επιθυμεί αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α ́
της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν
υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών του παρόντος κεφαλαίου δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

Οι αιτήσεις μετακίνησης ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον
αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α ́ της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων Δείτε αναλύτικά εδώ

 Μετεγγραφή/Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Γ1) Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. Φοιτητής ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί
μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές
Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες
αα) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας, και αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας και
β) τα αδέλφια της περ. α ́ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών,
γ) τα αδέλφια της περ. α ́ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και
δ) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 12.500ευρώ.

Γ1α) Κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ
α) Ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του,
β) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα άλλης Περιφερειακής Ενότητας.

Γ1β) Κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ
Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 5.000ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή
αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών.

Γ2) Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου
Ο φοιτητής ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της της παρ. 1 του άρθρου 10 της με αριθ.
142413/19.10.2020 (Β ́4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής του δηλαδή την ΕΒΕ.

Γ2α) Κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ
α) Ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο
συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα
φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής/ή και μετακίνησής του.
β) Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης βάσει της περ. α ́, ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής/ή και μετακίνησής του.
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.

Γ2β) Κατά κεφαλήν εισόδημα 5.000 ευρώ
Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει 5.000 ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα
της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα,ή αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπίa κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών

 KΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́. Αιτήσεις θεραπείας

Kατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις θεραπείας, σύμφωνα με τη διαδικασία και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ..


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́. Μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών και κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις

Ε1) Μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων καi σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας
α) Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990(Α ́120),
β) Τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής,

Ε2) Μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις
αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ ́ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́358) κοινής υπουργικής
απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ ́ αριθμ.
Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο,

Ε3) Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής

Ε4) Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Ε5)Μετεγγραφές φοιτητών σε καταστηματα κρατησης

Ε6) Μετεγγραφές Κληρικών
 

 Κατ ́εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης, σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ