Το επάγγελμα του προπονητή

  Σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Ν.4908/ΦΕΚ52/Α/11.3.2022 όπου αναφέρεται στο επάγγελμα του Προπονητή και στην επικείμενη Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999, προβλέπονται τα εξής:

Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. 
ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α
ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών 
ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής 
ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, 
ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.
 Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,

Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α) ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Ο προπονητής, ο οποίος διαγράφεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επανεγγράφεται στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών της περ. α) της παρούσας.»
α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. 

Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει α) για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τα αθλήματα του αεραθλητισμού, β) κατά τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή ενός αθλήματος σε αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα αυτό και γ) κατά τα δύο πρώτα έτη από την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική ομοσπονδία για τα αθλητικά σωματεία-μέλη της. β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2.

 Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.»