Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

 Τα Εξεταστικά Κέντρα για την  πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών λειτουργούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ ή ΕΠΑ.Λ. ή δομές κοινωνικών εταίρων ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους για τη διενέργεια των εξετάσεων και επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

 Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και της γεωγραφικής τους κατανομής και των συγκοινωνιακών συνθηκών, Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου ή Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ. ή ο Διευθυντής της εκάστοτε δομής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 403 του ν. 4957/2022, έχουν: 

 Για την κατηγορία των κομμωτών - κουρέων, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής 
α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στην κομμωτική τέχνη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο, ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης. 
β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο οικείο επάγγελμα. 
Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα είναι διδακτική, η αναγωγή του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/22.10.2012 (Β’ 2844). 

Για την κατηγορία των τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής: 
α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών, ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών. 
β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της περιποίησης χεριών και ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα.».

 Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα είναι διδακτική, η αναγωγή του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. ΓΠ/20082/22.10.2012 (Β’ 2844).

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοινωση του ΕΟΠΠΕΠ