Τροποποίηση του Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς

 Η ΣΜΥ έχει ως γενικό σκοπό εκπαίδευσης, με βάση την αποστολή της, να παρέχει στους σπουδαστές της κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους τα παρακάτω χαρακτηριστικά, γνώσεις και δεξιότητες: 
α) Στρατιωτικό πνεύμα: Καλλιέργεια και ανάπτυξη των στρατιωτικών αρετών και διαμόρφωση - ενίσχυση των στοιχείων εκείνων του χαρακτήρα τους, που συμβάλουν στην ανάπτυξη του στρατιωτικού πνεύματος και της ενσυνείδητης πειθαρχίας, σύμφωνα με τον ΣΚ 20-1, στοιχεία που αποτελούν τη βάση του στρατού. 
β) Στρατιωτική επαγγελματική κατάρτιση: Παροχή της απαιτούμενης στρατιωτικής γενικής, τακτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε να δύνανται να παρακολουθούν και να αφομοιώνουν τις ειδικές εκπαιδεύσεις των Όπλων και Σωμάτων, στα οποία θα καταταγούν και να εκτελούν τα καθήκοντά τους ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του στρατού στο εσωτερικό των μονάδων. 
γ) Ευρύτερη επαγγελματική κατάρτιση: Παροχή ειδικών γνώσεων, ώστε να καταστούν ικανοί να διευθύνουν την εργασία μικρών ομάδων και να συμμετέχουν οι ίδιοι στην παραγωγή έργου ευρύτερων ομάδων εργασίας, έχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) άλλων Κρατών και κάνοντας χρήση των μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. 
δ) Γενική μόρφωση: Συμπλήρωση και διεύρυνση των γενικών γνώσεων των σπουδαστών, ώστε να δύνανται να αντιλαμβάνονται όλα τα θέματα και να κινούνται με άνεση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα και στις επιστήμες. 
ε) Κοινωνική παιδεία - καλλιέργεια: Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικότητας και βελτίωση των στοιχείων της προσωπικότητας και των εξωτερικών εκδηλώσεων της συμπεριφοράς που θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον και θα τους επιτρέψουν τη δημιουργία οικογένειας και τη συμμετοχή τους στη ζωή, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. 
στ) Φυσική αγωγή: Βελτίωση της φυσικής κατάστασης και αύξηση της σωματικής αντοχής των σπουδαστών, καθώς και παροχή ειδικών γνώσεων σε αυτούς, ώστε να διατηρούν άριστη την κατάσταση της υγείας, τόσο της δικής τους, όσο και των υφισταμένων τους, προϋπόθεση απαραίτητη για την επίτευξη όλων των υπολοίπων στόχων. 

Η στρατιωτική εκπαίδευση αποβλέπει στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε οι σπουδαστές να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντα: 
α) Του μαχητή, με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους. 
β) Του ομαδάρχη, με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους. 
γ) Του βοηθού διμοιρίτη - εκπαιδευτή, με την ολοκλήρωση του τρίτου έτους.» 

 Για την κατανομή τους σε Διοικητικούς - Τεχνικούς, (Ο - Σ Τεχνικών και ειδικότητες τεχνικών) μένουν ασυμπλήρωτες αντίστοιχες θέσεις, όπως καθορίζουν τα μέτρα επιλογής και μετά την εξέταση εξάγεται σειρά επιτυχίας μεταξύ τους για την κατανομή σε αυτά.» 20.Το άρθρο 104 του π.δ. 76/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 104 Προαγωγή - Επανεξέταση - Απόρριψη σπουδαστών 
1.Οι σπουδαστές του τρίτου (3ου) έτους, ονομάζονται Λοχίες μετά από επιτυχή φοίτησή τους κατά το τελευταίο έτος εκπαίδευσης, όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα, 50% τουλάχιστον. 
2.Οι σπουδαστές του δεύτερου (2ου) και πρώτου (1ου) έτους, μετά από επιτυχή φοίτηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου (2ου) και πρώτου (1ου) έτους εκπαίδευσης, προάγονται στο τρίτο (3ο) και δεύτερο (2ο) έτος αντίστοιχα, όταν συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον 50%. 
3.Σπουδαστής οποιουδήποτε έτους εκπαίδευσης, που απουσίασε δικαιολογημένα για χρονικό διάστημα το οποίο ισοδυναμεί με τα 2/3 των συνολικών περιόδων εκπαίδευσης του μαθήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην προγραμματισμένη εξέταση του μαθήματος και παρακολουθεί υποχρεωτικά την ενισχυτική διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, όταν αυτή υλοποιείται και εξετάζεται μαζί με τους τυχόν μετεξεταστέους σπουδαστές στο υπόψη μάθημα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 98. 
4.Οι σπουδαστές επανεξετάζονται όταν ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων είναι 50% τουλάχιστον και σε ένα ή περισσότερα μαθήματα έχουν βαθμολογία κάτω του 50%.
 5.Η επανεξέταση πραγματοποιείται όπως παρακάτω: α) Οι σπουδαστές πρώτου (1ου), τρίτου (3ου) και πέμπτου (5ου) εξαμήνου επανεξετάζονται σε χρόνο τον οποίο καθορίζει η Σχολή εντός του επόμενου εξαμήνου. β) Οι σπουδαστές δεύτερου (2ου) και τέταρτου (4ου) εξαμήνου επανεξετάζονται προ της χορήγησης θερινής άδειας σε αυτούς. Ο ακριβής αριθμός ημερών χορήγησης της θερινής άδειάς τους, καθορίζεται με διαταγή της Σχολής. γ) Οι σπουδαστές έκτου (6ου) εξαμήνου επανεξετάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της βαθμολογίας. 
6.Οι σπουδαστές πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους που προάγονται, μετά την επανεξέταση, τοποθετούνται από πλευράς αρχαιότητας στο τέλος της τάξης και η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που πέτυχαν πριν από την επανεξέταση. Για την τελική σειρά αποφοίτησης των σπουδαστών τρίτου (3ου) έτους, που αποφοιτούν μετά την επανεξέταση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν πριν την επανεξέταση. 
7.Σπουδαστής οποιουδήποτε έτους εκπαίδευσης, απορρίπτεται και επαναλαμβάνει το έτος όταν: α) Στο σύνολο όλων των μαθημάτων δεν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας 50% τουλάχιστον. β) Μετά την επανεξέταση δεν πετύχει στη γραπτή εξέταση την προβλεπόμενη για προαγωγή βαθμολογία 50% σε κάθε μάθημα. γ) Απουσιάζει δικαιολογημένα επί χρονικό διάστημα το οποίο ισοδυναμεί με το 1/3 των συνολικών περιόδων εκπαίδευσης του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτές καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής για το δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) έτος σπουδών. δ) Απουσιάζει δικαιολογημένα επί χρονικό διάστημα, το οποίο ισοδυναμεί με το 1/3 των συνολικών περιόδων εκπαίδευσης από την ημερομηνία κατάταξης του σπουδαστή, όπως αυτές καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής, για το πρώτο (1ο) έτος σπουδών. 
8.Η συνολική φοίτηση στη Σχολή, δε δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών συν ένα.
9.Σπουδαστές που παραμένουν στο ίδιο έτος, για οποιοδήποτε λόγο, τάσσονται κατά σειρά αρχαιότητας τελευταίοι στην τάξη. Μεταξύ τους διατηρούν την αρχαιότητα, την οποία είχαν κατά το προηγούμενο έτος.» 21.

Η παρ. 4 του άρθρου 105 του π.δ. 76/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι κατανομές των σπουδαστών βασίζονται: α) Στο άθροισμα των μορίων του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, που πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή κάθε έτους για την κατάταξη του συνόλου των σπουδαστών σε διοικητικούς - τεχνικούς. β) Στο άθροισμα των μορίων του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, που πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή κάθε έτους για την κατανομή των τεχνικών σπουδαστών Όπλων - Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων - Σωμάτων και τις ειδικότητες. γ) Στη σειρά αποφοίτησης για την κατανομή των διοικητικών σπουδαστών Όπλων - Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων - Σωμάτων. Οι χρόνοι κατανομής καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.»

Το οργανόγραμμα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, που καθορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 76/2008, αντικαθίσταται ως εξής: