ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 Υ.Α.Αριθμ. 22010/Δ6 /ΦΕΚ1062/24.2.2023 : Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

1. Ως υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και υπάγονται σε μία (1) από τις παρακάτω δυο (2) ομάδες: 

α) ΟΜΑΔΑ Α: 
αα) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 1904/1951 (Α’ 212) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον εξήντα εφτά τοις εκατό (67%), 
αβ) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, 
αγ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, 
αδ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, αε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. 

β) ΟΜΑΔΑ Β
βα) είναι όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) με ποσοστό αναπηρίας εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω, 
ββ) είναι όσοι εμφανίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός),
 βγ) είναι όσοι παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας, 
βδ) είναι όσοι παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού,
 βε) οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 11586/ Γ6/28.1.2011 (Β’ 262) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων κανένας άλλος υποψήφιος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαθητής με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπο Σχολείο. 

2. Αναγκαία δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις υποπεριπτώσεις της Ομάδας Α συνιστούν: α) για την υπαγωγή στις υποπερ. αα) έως και αγ) της περ. α) της παρ. 1 απαιτείται γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ/ πρώην Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) - Ε.Φ.Κ.Α. και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., 
β) για την υπαγωγή στην υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 1, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του κέντρου. 
Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι, αμέσως μόλις προκύψει κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο ενδιαφέροντος τη σχετική γνωμάτευση του νοσοκομείου ή του δημοσίου Κέντρου Υγείας και 
γ) για την υπαγωγή στην υποπερ. αε) της περ. α) της παρ. 1 απαιτείται γνωμάτευση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ.). 

3. Αναγκαία δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις υποπεριπτώσεις της Ομάδας Β συνιστούν: α) για την υπαγωγή στις υποπερ. βα) έως και βγ) της περ. β) της παρ. 1 απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-ΕΦΚΑ, β) για την υπαγωγή στην υποπερ. βδ) της περ. β) της παρ. 1 απαιτείται γνωμάτευση των (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ι.Π.Δ., γ) για την υπαγωγή στην υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 1 απαιτείται γνωμάτευση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και ο χρόνος επαναξιολόγησης του μαθητή, η οποία χορηγείται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα Ι.Π.Δ. άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης δημόσιου νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. 

4. Τα αναγκαία δικαιολογητικά αναρτώνται στο ειδικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στο Πρότυπο Γυμνάσιο/Λύκειο ή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο/Λύκειο ενδιαφέροντος του μαθητή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, σε προθεσμία που ορίζεται από τον Διευθυντή της. Άρθρο 13 Διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

5. Σε κάθε σχολική μονάδα όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από τους υπόλοιπους υποψήφιους. 

Ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος, κατά σαράντα πέντε (45) λεπτά ανά περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει σε εξεταζόμενο μία (1) ή περισσότερες φορές τη διατύπωση θέματος ή απάντησής του. Όμως, δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση ο επιτηρητής να δηλώσει, έμμεσα ή άμεσα, στοιχεία της ορθής απάντησης. 

6. Προκειμένου οι ως άνω υποψήφιοι να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις εξετάσεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα. Ειδικότερα, μπορεί να γίνουν ειδικές διευθετήσεις ή προσαρμογές του χώρου και να δοθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς, που έχουν οι υποψήφιοι.  Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) κατά περίπτωση.