Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022- 2023 και εφεξής

 Δείτε εδώ την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β ́ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.