Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 119730/2021

ΦΕΚ 4531/Β/1-10-2021

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(Α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και

(Β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή του και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας.

  Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταχωρήσει μία και μοναδική αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Σε αυτή δηλώνει υποψηφιότητα για ένα μοναδικό τμήμα της ίδιας ειδικότητας με αυτή του πτυχίου του, καθώς και δύναται να αναρτά τα όποια απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση υποψηφίων με δεσμευμένη θέση μαθητείας στα δικαιολογητικά αυτά συμπεριλαμβάνεται και αντίστοιχη βεβαίωση εργοδότη σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα είναι αναρτημένο στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο σε περισσότερες από μία ειδικότητες, ο υποψήφιος υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για μία μόνο από τις ειδικότητες που έχει πτυχίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 Επιπλέον, για κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στις παρ 1 και 2 του άρθρου 16.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Τα δικαιώματα των μαθητευομένων και των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας περιγράφονται στο άρθρο 36 του ν. 4763/2020 (A’ 254).

2. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 - 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας ανεξαρτήτως αιτιολογίας και για μέγιστο διάστημα 12 ημερών.

3. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346/1983.

4. Απαγορεύεται η απασχόληση του μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο κατά Κυριακές και κατά τις επίσημες αργίες.

5. Απαγορεύεται η απασχόληση του μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες (22:00-06:00).

6. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην σύμβαση Μαθητείας.

7. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης για τις ειδικότητες της Μαθητείας, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.

8. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δομές του Υ.ΠΑΙ.Θ., εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα.

9. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

10. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δομές του δημοσίου συστήματος υγείας ή από γιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο.

11. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Διευθυντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας.

12. Κατά τη διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης μαθητείας, εφόσον είναι εφικτό, μπορεί να γίνει αλλαγή εργοδότη σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 6.

13. Ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται άλλου τύπου αδείας πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

ρθρο 16

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) συμμετέχουν στα τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. με τις ακόλουθες επιλογές:

i. Με δεσμευμένη θέση Μαθητείας. Στην περίπτωση αυτή τα μόρια κατάταξης τους προσαυξάνονται κατά χίλια (1000).

ii. Σε ποσοστό προκηρυχθεισών θέσεων 20% ανά ειδικότητα και τμήμα, εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει από την ποσόστωση, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

iii. Σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης αποφοίτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 20% των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μόρια κατάταξής τους, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4, προσαυξάνονται κατά 10%.

2. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να υπάρχει θετική εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και αντίστοιχη γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

3. Σε περίπτωση έγκρισης λειτουργίας τμήματος στο οποίο έχει επιλεγεί απόφοιτος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. θα συνεργάζεται και με τον Διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., για την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων-αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

4. Σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας που έχει εγγραφεί έστω και ένας απόφοιτος λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, συμμετέχει και διδάσκει στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία, ίδιας ειδικότητας που προέρχεται από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο στο οποίο φοιτούσε ο συγκεκριμένος απόφοιτος. Αυτός είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο του μαθητευόμενου που αποφοίτησε από το Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

5. Αν σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας που έχει εγγραφεί απόφοιτος Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. απαιτείται, λόγω του αριθμού των μαθητευόμενων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 13, συμμετοχή δεύτερου εκπαιδευτικού ειδικότητας, ο δεύτερος εκπαιδευτικός είναι ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, και είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο του μαθητευόμενου που αποφοίτησε από το Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των λοιπών μαθητευόμενων σύμφωνα με τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 13.

6. Η διάθεση του Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. γίνεται με απόφαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας.

7. Αν στο ίδιο τμήμα του εργαστηριακού μαθήματος φοιτούν περισσότεροι μαθητευόμενοι που προέρχονται από διαφορετικά ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, ο εκπαιδευτικός του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ που διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ των μαθητευομένων που βρίσκεται πλησιέστερα στο εργαστηριακό κέντρο.

8. Ο εκπαιδευτικός ειδικότητας εποπτεύει τον/ους μαθητευόμενο/ους από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. στον εργασιακό χώρο μία (1) φορά την εβδομάδα με ωράριο διπλάσιο του προβλεπόμενου στο άρθρο 13. Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η εποπτεία ασκείται μία (1) φορά το μήνα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 13.

9. Στο τμήμα Μαθητείας που έχει εγγραφεί απόφοιτος λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23 - Ψυχολόγων ή ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ προέλευσης του μαθητευόμενου ώστε να επισκέπτεται την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχει τοποθετηθεί ο μαθητευόμενος: α) τουλάχιστον μία (1) φορά πριν την τοποθέτηση του μαθητευόμενου με στόχο αφενός την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και των εργαζομένων του οργανισμού ή της επιχείρησης και αφετέρου την διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προσβασιμότητας και καταλληλότητας του εργασιακού χώρου των μαθητευόμενων, β) καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τοποθέτησης του μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο με στόχο την απρόσκοπτη μετάβαση και ένταξη των μαθητευόμενων στο εργασιακό περιβάλλον, γ) όποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ύστερα από απόφαση του διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος συνεργάζεται προς τούτο με τον εκπαιδευτικό ειδικότητας που προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του οργανισμού και δ) μία (1) φορά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας.

10. Το μέλος Ε.Ε.Π. υποχρεούται μετά την τελική επίσκεψη του, να συντάξει έκθεση αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στο χώρο εργασίας, και στην οποία να αναφέρει πιθανές περαιτέρω ενέργειες για μετάβαση των μαθητευόμενων στην αγορά εργασίας.

Δείτε εδώ :  ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΝΟΜΟΙ

 


 

.