Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού 2022

 Δείτε εδώ την Υ.Α. Αριθμ. 1588/Δ2 (1) με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/ 10-05-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053).