Επαγγελματικά Δικαιώματα του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο)

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο), στη βασική ειδικότητα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, συνεδρία
ση 41/30.11.2022
), σε υποσύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων της βασικής ειδικότητας.

Το Τμήμα ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 75, Ν.4485/2017). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α΄)  και το άρθρο 1 του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 τ.Α’): « […] Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3328/2005 (80 Α’) […]»

Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών (integrated master) 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4376 τεύχος Β, 2.10.2018, η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο τμήμα οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ