2o μαθητικό συνέδριο REAL Compass

Παρακολουθήστε δωρεάν το 2ου μαθητικο συνέδριο REAL Compass, το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για επαγγελματικό προσανατολισμό με ελεύθερη πρόσβαση για τους μαθητές γυμνάσιου και λυκείου σε όλη την Ελλάδα που θα λάβει μέρος αυτό το Σάββατο και Κυριακή 13 και 14 Μάιου. 

 Θα σας παρακαλούσαμε θερμά να προωθήσετε τους σύνδεσμους του συνέδριου και το πρόγραμμα στα σχολείας

Ημέρα 1η  https://us02web.zoom.us/j/84150420590

Ημέρα 2η https://us02web.zoom.us/j/83862217330

  Meet the professional: https://us02web.zoom.us/j/82156787046

  Τέλος, επισυνάπτεται η έγκριση της πλατφόρμας μας από το Υπουργείο παιδείας και το ΙΕΠ : 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: α) η με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Β ́ 8/10-1-2020)
β) το με αρ. πρωτ. 64796/31-5-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) το με αρ. πρωτ. 31068/17-3-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)
Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ.18/16-03-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του
Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος με τίτλο: «R.E.A.L. Science» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γ ́ τάξη Γυμνασίου, Α ́, Β ́ τάξη Γενικού και
Επαγγελματικού Λυκείου) της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους
μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και
δια ζώσης).
2. Το πρόγραμμα να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη
της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές
δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
3.Το πρόγραμμα να υλοποιηθεί αφού προηγηθεί ενημέρωση και συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η
εκπαιδευτικό που εφαρμόζει τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Γ ́ τάξη Γυμνασίου στο
πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ή/και τον Υπεύθυνο Σχολικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. που
ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία θα εφαρμοστεί, προκειμένου το περιεχόμενο της παρουσίασης του
επαγγέλματος του ερευνητή/-τριας να χαρακτηρίζεται από επιστημονική πληρότητα ως προς τις
πληροφορίες που παρέχει στις μαθήτριες και στους μαθητές σύμφωνα με τις επιστημονικές προδιαγραφές
(θεματικές ενότητες) παρουσίασης μιας επαγγελματικής μονογραφίας του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ ́ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : disedu@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Στ.-Μ. Καραμαλάκου -Λάππα
Ν.Τσιμιτάκης
Τηλέφωνο : 210 3442330
ΠΡΟΣ: R.E.A.L. Science
Esinopoulou1@gmail.com
ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr
2
https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/information-
manual
4. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το
ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο
πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
6. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των
ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
7. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία
των σχολικών μονάδων.
8. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική
του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός
ωρολογίου προγράμματος.
9.Η χρήση της πλατφόρμας να γίνεται αποκλειστικά από τον/την εκπαιδευτικό.
10.Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/-τριών
εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο
προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών
και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και
προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων
και εκδρομών.
11. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με την παρούσα έγκριση.
12. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019,
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
13. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η
βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
14. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται
(α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η
ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
15. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των
μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β ́4187) Κ.Υ.Α.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α) για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-
7-2020 (Β ́2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ. Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021 εγκύκλιο και (β) για τη Δ/θμια
Εκπαίδευση στη με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β ́456) Υ.Α..
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των
εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους
ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.
16. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων
του Φορέα στον σχολικό χώρο τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί
σχετικά οι σχολικές μονάδες.
17. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό
σκοπό.
18. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών
προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
19. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του
συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
3
20. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του
Ι.Ε.Π., να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση
για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει
συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
21. Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά
δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).
22. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί
ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων,
μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
23. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση του
προγράμματος να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
24. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα Έκθεση Αποτίμησης, στην οποία σε κάθε
περίπτωση επισυνάπτεται συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο (Συν. 1), όπου συμπεριλαμβάνονται τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),
(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
(ε) τρόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη
λήξη του διδακτικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και
κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π..
Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο
Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων
παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού
ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο
ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και
εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά
με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-
gate.minedu.gov.gr/.
Συν.: Δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία excel
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ
Ε.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ