Τροποποιηση για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική ακαδημία

Δείτε εδώ την τροποποίηση του π.δ. 17/2022 σχετικά με τα «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο»