Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών : Για να γίνεις Δικαστικός Λειτουργός

Σκοπός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι:

  1. Η επιλογή, η προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, των Εισαγγελέων  και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και
  2. Η διαρκής ή συνεχής ή “δια βίου” επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,  προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών, 

αα)του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 

αβ)του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

β)Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, 

γ)Εισαγγελέων και 

δ)Ειρηνοδικών. 

Ο διαγωνισμός που αφορά την πλήρωση θέσεων της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και της κατεύθυνσης των Ειρηνοδικών είναι κοινός και οδηγεί στην κατάρτιση ενιαίου πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων.

Στην προκήρυξη ορίζεται, εκτός των άλλων,  ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα κατανεμηθούν στις κατευθύνσεις και στα προβλεπόμενα  τμήματα των δικαστηρίων, ο ακριβής χρόνος  έναρξης του διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

α. Έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη  υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.   

β. Έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. (Για τους διαγωνισμούς των ετών 2022 και 2023 ως ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 45ο)

γ. Έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.    

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ο δεύτερος  της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών και ο τρίτος των Εισαγγελέων.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης από εξαμελή επιτροπή, για δε τις άλλες δύο κατευθύνσεις από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει τρία στάδια.

α. Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων, υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες:  αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθμός που συγκέντρωσαν στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια.

β. Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων υποβάλλονται σε τρεις  γραπτές δοκιμασίες νομικών αντικειμένων  με έμφαση σε πρακτικά θέματα και σε μία ακόμα γραπτή δοκιμασία που αφορά το αντικείμενο της γενικής νομικής παιδείας.

γ. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως,  στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του δευτέρου σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης καθώς και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. 

Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 75% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 25%, τουλάχιστον οκτώ (8), ο οποίος προσαυξάνεται κατά  1/10 της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και  κατά 3/10 της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Στη Σχολή, τέλος, εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.