Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές

 Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές  μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα, σε φορείς όπως η Υπηρεσία Ασύλου, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις διευθύνσεις αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Σχολεία, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, στα καταστήματα του ΙΚΑ, στις φυλακές και στα δικαστήρια, σε μονάδες απεξάρτησης, σε κέντρα προστασίας ανηλίκων κ.α. (μάλιστα το ΚΕΕΛΠΝΟ ήδη έχει προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά 287 διαπολιτισμικών μεσολαβητών).

Επίσης δύναται να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, σε Μ.Κ.Ο., σε υπηρεσίες που αφορούν τη στέγαση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, τους φορείς προώθησης απασχόλησης (π.χ. ΔΥΠΑ), τη διαδικασία πρόσληψης, τους τρόπους ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων κ.λπ., αλλά και να παρέχουν υπηρεσίες ευαισθητοποίησης προς επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς με σκοπό τη προώθηση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ ΕΟΠΠΕΠ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η οριοθέτηση του επαγγέλματος θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη μεταναστευτική και ενταξιακή πολιτική και ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης και συστήματος πιστοποίησης των εν λόγω επαγγελματιών οι οποίοι-ες θα προσφέρουν υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, στα Νοσοκομεία και Υπηρεσίες Υγείας, στις σχολικές μονάδες, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κ.α.

Στη κατηγορία του Μέρους Α ανήκουν: 

i) οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτης χώρας (τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή οι νόμιμα διαμένοντες Ανιθαγενείς, 

ii) οι Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτα ανήλικα, οι πολίτες τρίτης χώρας που δεν κατέχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής, η οποία μπορεί να έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, 

iii) οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι Έλληνες πολίτες με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες σε σχέση με τον κυρίαρχο αριθμητικά πληθυσμό της χώρας (π.χ. Ρομά).

Στην κατηγορία του Μέρους Β ανήκουν: 

i) ο Δημόσιος τομέας (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση δημοσίου τομέα, Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και γενικά δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ασφάλισης, εκπαίδευσης κ.λπ.), 

ii) οι ιδιωτικοί και άλλοι φορείς, Διεθνείς Οργανισμοί που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του διαπολιτισμικού μεσολαβητή, 

iii) οι ιδιώτες, τοπική κοινωνία (π.χ. διάφοροι επαγγελματίες, εργοδότες, ιδιοκτήτες σπιτιών προς ενοικίαση, σύλλογοι κ.λπ)

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνεται και ανάμεσα σε κατηγορίες εντός του Μέρους Α (π.χ. ανάμεσα σε ομάδες μεταναστών ή προσφύγων).Δυνατότητα ένταξης στον κυοφορούμενο νέο πίνακα Εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αλλά και στο επίπεδο Α των επαγγελματιών Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν οι απόφοιτοι του εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού πρόγραμμα στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση» (Πανεπιστημίου Πατρών και Λευκωσίας).

Το περιεχόμενο και η Πρακτική Άσκηση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος συμβάλλουν, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές (δράσης) και διαμεσολαβητές, με αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση διαμορφώνοντας μια συμπεριληπτική κοινωνία.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να έχουν προοπτικές απασχόλησης:
  • Ως εκπαιδευτικοί στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας εξειδικευμένη γνώση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη σχολική διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών, αλλά και για τις κρίσεις στελεχών, κτλ.
  • Ως διαμεσολαβητές σε φορείς που ασχολούνται με ζητήματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές, κτλ.). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές προχωρημένου επιπέδου Α’ (2η διαδρομή).
  • Ως επαγγελματίες γνώσης και στελέχη εκπαίδευσης στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.