Μείωση ΕΒΕ των σχολών Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Α.Ε.Ν., Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, Α.Σ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2023-2024

 «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής.

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται ο Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος για τις παρακάτω αναφερόμενες Σχολές ως ακολούθως: Δείτε εδώ