Μαθήματα Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α ́ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 Εισάγονται για πρώτη φορά στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση τα μαθήματα
επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α ́ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. με τα εξής χαρακτηριστικά:
Αντιπροσώπευση ενός μεγάλου μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων της οικονομίας μέσα από τη διδασκαλία των προαναφερθέντων έξι (6) μαθημάτων.
Ειδική μέριμνα, ώστε κάθε μάθημα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα να περιλαμβάνει έναν αριθμό ενοτήτων που αντιστοιχούν σε επιμέρους επαγγέλματα ή δράσεις/ τομείς της αγοράς εργασίας.
Οι επτά (7) ώρες των μαθημάτων Προσανατολισμού μοιράστηκαν οριζοντίως στα έξι (6) μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα που προσφέρονται στην Α’ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ.. Ειδικότερα, οι τεχνικές του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», σκοπός του οποίου είναι να φέρει τους μαθητές/τριες σε επαφή με την ερευνητική μεθοδολογία και τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και σε τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, θα εφαρμοστούν σε όλες τις ενότητες των μαθημάτων επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα
  • Υποστήριξη/Υλοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών/τριών με την παροχή των βασικών αρχών, γνώσεων και δεξιοτήτων από όλα τα μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσηςπροσανατολιστικού χαρακτήρα καθώς αυτά μετατρέπονται από επιλογής σε υποχρεωτικά.
Ο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» αποκτά βιωματική διάσταση και οι μαθητές/τριες αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζονται για να καθορίσουν τον προσανατολισμό τους στη Β’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ.. Σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο προτείνεται να έχει η Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»
  • Η ενότητα σχετικά με την «Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας» θα διατρέχει οριζόντια τις ενότητεςτων μαθημάτων επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα, αφού για κάθε επαγγελματικό περιβάλλον, οι απαιτήσεις σε μέτρα και προδιαγραφές ασφάλειας είναι διαφορετικές(ενδεικτικά, ο χώρος ενός Πλοίου για τον Τομέα της Ναυτιλίας διαφέρει σημαντικά αναφορικά με ταμέτρα ασφαλείας από ένα θερμοκήπιο για τον τομέα της Γεωργίας).
Η διδασκαλία των μαθημάτων επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα
πραγματοποιείται με την παρουσία των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων/ κλάδων που απαιτείται για να παρουσιαστεί/ υλοποιηθεί μία συγκεκριμένη ενότητα/ομαδική εργασία. Για την πληρέστερη παρουσίαση ορισμένων ενοτήτων, θα προκρίνεται η συνδιδασκαλία με την παρουσία εκπαιδευτικών δύο ειδικοτήτων.
Ενίσχυση συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων εντός ενός Π.ΕΠΑ.Λ. όσο και μεταξύ Π.ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. διαφορετικών περιοχών για την ανταλλαγή ιδεών, την ανάδειξη καλών πρακτικών, τη λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με τις διαθεματικές εφαρμογές κ.λπ..
Διοργάνωση δράσεων/διαγωνισμών/εκθέσεων κ.α. (εντός σχολικής μονάδας ή μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων) για την ανάδειξη διαθεματικών project. Οι διαγωνισμοί μπορεί να είναι γενικής φύσης π.χ. ρομποτικής, επιχειρηματικότητας, (που αποτελούν εξ ορισμού διαθεματικές δραστηριότητες) ή να έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα (όπως η διαχείριση Μεταφορών που αναφέρθηκε, η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των πυροσβεστικών δυνάμεων που αξιοποιούνται στα μέτωπα πυρκαγιάς κ.ά.) για την ανάδειξη των καλύτερων προτεινόμενων πρακτικών. Η επιβράβευση/αναγνώριση αποτελεί
κίνητρο για τους μαθητές/τριες όσον αφορά στη συμμετοχή τους σε διαθεματικά project.
 
Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο και τα μαθήματα