Εγκύκλιος για την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή
να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. -
Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-23, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής,
ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 24η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και την 07η Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Γενικές πληροφορίες:

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-Eggrafes» στο ΠΣ myschool, σύμφωνα με την αρίθμ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

  Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών,Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), εφόσον είναι καταχωρισμένοι/ες στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).  

Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου να ενημερώνονται από το Π.Σ. myschool και οι δύο κηδεμόνες, εφόσον δεν ρυθμίζεται κάτι διαφορετικό από δικαστική απόφαση, θα πρέπει να ενημερωθούν τα αντίστοιχα πεδία μέσω της διαδρομής Μαθητές Κατάλογος μαθητών Επεξεργασία στοιχείων μαθητή (γρανάζι) Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Οικίας Πρώτου Κηδεμόνα /Στοιχεία Οικίας Δεύτερου Κηδεμόνα και εν συνεχεία θα πρέπει να επιλεγούν και στους δύο κηδεμόνες τα πεδία Ενημέρωση με Email, Ενημέρωση με SMS.

 
Επισημαίνεται ότι:
α) Αναφορικά με τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των
ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που
φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-22

 β) Οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια αυτεπάγγελτα, εφό-
σον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του/της.

 
γ) Αναφορικά με τις ΣΜΕΑΕ, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων
μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν
να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ., αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι κηδεμόνες των
ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες που φοιτούν
σε ΣΜΕΑΕ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση
καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 
δ) Αναφορικά με τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω
σχολικές μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ ́

Τάξη Γυμνασίου, στην Α ́ Λυκείου και στη Β ́ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-22,
δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να
εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑΛ

ε) Αναφορικά με τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή οι
κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της
εφαρμογής e-εγγραφές.

 
Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση εγγραφών, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
έχουν:
για την Α’ τάξη, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες
δεν προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα και
για τη Β’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια
σχολική μονάδα.

 
στ) Αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των
ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που
φοίτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ ́ Γυμνασίου, Α ́ Λυκείου ή Β ́ Λυκείου μόνο εάν
επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ..

ζ) Αναφορικά με τα εκκλησιαστικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μόνο εάν
επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ..

 
η) Υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι μαθητές/τριες που
προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία της τάξης ή του τίτλου από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή η Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ την οποία στη συνέχεια θα καταθέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των παραπάνω μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα

θ) Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν
Ηλεκτρονική Αίτηση για την Α’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους στο χρονικό διάστημα που ορίζεται για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη
Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα
αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη
κλίμακα.Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Χειρόγραφη Αίτηση για τη Β’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους, στις κενές θέσεις του Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

 
ι) Αναφορικά με τους/τις απόφοιτους/ες των ΣΔΕ, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Π.ΕΠΑ.Λ, προβλέπεται ο τρόπος αριθμητικής αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών που
χορηγούνται από τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη σχολική μονάδα αποφοίτησης τους για το σκοπό αυτό.

 
ια) Δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι κρατούμενοι/ες και όσοι/όσες παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Οι αιτήσεις των συγκεκριμένων μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα.

 

Υποβολή αίτησης
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα
επεξεργασίας το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα, όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), η οποία
παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγραφές, ενώ
καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 
Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
Για τα ΓΕ.Λ.:
Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
Επιλογή ξένης γλώσσας (Α ́ Λυκείου)
Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β ́ και Γ ́ Λυκείου)

Για τα ΕΠΑ.Λ.:
Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
Για τα Π.ΕΠΑ.Λ.:
Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
Ο τομέας της Β’ Τάξης
Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ., δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως πρώτη
επιλογή.
Κοινά (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ - Π.ΕΠΑ.Λ):
Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο
προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 

Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τρια