Μετεκπαίδευση για εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους

 Το Υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τμήματα Μετεκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 1077/1980 όπως ισχύει, για τους ήδη εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους. 
Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών(χωρίς πιστοποίηση προσοντων)
Ειδικότητες:
Υπηρεσία Υποδοχής
Επισιτισμός
Μαγειρική Τέχνη
Ζαχαροπλαστική Τέχνη
Οροφοκομία

Στα τμήματα Μετεκπαίδευσης γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή κατόπιν μοριοδότησης:
 (α) Έλληνες υπήκοοι,
 (β) υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 
(γ) υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε., σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα. 
Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων (β) και (γ) πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα (επίπεδο Β2).

Βασικές προϋποθέσεις επιλογής:
Οι υποψήφιοι:
(α) να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια (ένσημα) συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί), σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν,
(β) να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
(γ) να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού και σε μισθωμένες δομές σε πόλεις όπου δεν υφίστανται μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου.
Τα μαθήματα αρχίζουν μετά την 16η Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο την 30ή Ιουνίου, πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και διαρκούν από 2 έως 5 ώρες ημερησίως.