Αλλαγή στο ύψος ανδρών-γυναικών για την εισαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

 Η τροποποίηση της υπ’  αρ. 2421.1/9873/2021/ 08-02-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β’ 632) προβλέπει την εξής αλλαγή: 

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.