Προκήρυξη για εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές για το ακ. έτος 2021-22 με το συστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους
προσκομίζοντας παράλληλα από 17 Μαϊου 2021 έως 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 :
  1. το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 
  2. το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης 

 Οι υποψήφιοι/ες των ειδικών κατηγοριών και της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ., σύμφωνα με την προκήρυξη,  θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα της 30-07-2021, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. 

Επίσης, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν θα γίνεται δεκτή.

Στοιχεία επικοινωνίας της Δ/νσης Αστυνομίας Χανίων για τους υποψηφίους/ες με κατοικία/διαμονή στο ν.Χανίων :  28210-25761

Κυριότερες Επισημάνσεις:

  1. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40). 
  2. Η κατανομή των θέσεων σε υποψήφιους που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς νέα εξέταση, θα γίνει με βάση την Απόφαση της Τπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα καθορίσει το σχετικό ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 4777/2021 (Α ́ 25) και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση. Γίνεται μνεία ότι ενδέχεται να μην κατανεμηθούν θέσεις σε υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α ́ 152), μετά την οριστική κατανομή θέσεων σε υποψήφιους που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα.
  3. Η κατανομή των θέσεων σε υποψήφιους που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς νέα εξέταση, θα γίνει με βάση την Απόφαση της Τπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα καθορίσει το σχετικό ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 4777/2021 (Α ́ 25) και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση.
  4. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Τπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία. Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν την εισαγωγή τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την αντίστοιχη ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται, όπου αυτές προκύπτουν,
  5. Στη Σχολή Αστυφυλάκων, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 30 του Ν. 4760/2020 (Υ.Ε.Κ. Α’-247), εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποψήφιοι/ες που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων, εξαιτίας των πυρκαγιών και των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και στις 15 Νοεμβρίου 2017, αντιστοίχως, χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του αριθμού εισακτέων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την κάθε κατηγορία πληγέντων και καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων σε αυτές. Συγκεκριμένα, εισάγονται συνολικά δέκα (10) υποψήφιοι, ήτοι πέντε (5) υποψήφιοι από κάθε κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους/ες Δόκιμους Αστυφύλακες και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α ́ 1). σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθμό, προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου, και σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Οι υποψήφιοι/ες των εν λόγω ειδικών κατηγοριών, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
  6. Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών ή/και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Σμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός του χρόνου διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετική βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή ή την εκάστοτε Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό. Στην ανωτέρω βεβαίωση πρέπει ν’ αναγράφονται ο κωδικός αριθμός του Τ.ΠΑΙ.Θ., το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και οι αριθμοί τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του/ης υποψήφιου/ας.