ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Κοινοποιείται ενημέρωση των υποψηφίων του Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ


1. Οι ώρες επικοινωνίας του κοινού με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα
τηλέφωνα: 2132157895-7896-7897-7898 ορίζονται σε Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00-
14:00.

2. Οι βεβαιώσεις ικανότητας που παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι από άλλες αρχές
(ανεξαρτήτως της προθεσμίας και του τόπου παράδοσης που αναγράφονται σε αυτές)
παραδίδονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος
την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων,
όπως ορίζεται στην παρ. 6βγ του Κεφαλαίου Ε της ανωτέρω προκήρυξης.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54Α/ Α.Π.Σ. και στην ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr.