Οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

 Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:
 
Α) Γενικών Καθηκόντων:
 
 
Β) Ειδικών Καθηκόντων:
 
(1) Διοικητικοί:
 
 
(2) Τεχνικοί:
 
 
(3) Υγειονομικοί:
 
 
(4) Πλοηγοί Κυβερνήτες:
 
 
(5) Πλοηγοί Μηχανικοί:
 
 
(6) Προσωπικό Πληροφορικής:
 

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

4

Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

6

Αρχιπύραρχοι

23

Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

53

Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

119

Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης)

1

Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

133

Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

4

Πυραγοί (παραγωγικής σχολής)

195

Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

7

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

882

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

47

Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής)

214

Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής)

2.892

Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες

3.909

Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

4.000

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι

6

Αντιπύραρχοι

10

Επιπυραγοί

13

Πυραγοί

13

Υποπυραγοί

13

Ανθυποπυραγοί

14

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

6

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

11

Πυρονόμος

1

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες

117

Υποστράτηγος

1

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί

19

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

10

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

48

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

10

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

40

Πυρονόμοι

14

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες

77

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

8

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

10

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες

13


Α) Γενικών Καθηκόντων:

 

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

4

Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

6

Αρχιπύραρχοι

23

Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

53

Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

119

Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης)

1

Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

133

Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

4

Πυραγοί (παραγωγικής σχολής)

195

Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

7

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

882

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

47

Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής)

214

Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής)

2.892

Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες

3.909

Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

4.000


 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Ειδικών καθηκόντων.

 

Ειδικών καθηκόντων είναι:

 

1. Οι Διοικητικοί

2. Οι Τεχνικοί

3. Οι Πλοηγοί - Κυβερνήτες

4. Οι Πλοηγοί - Μηχανικοί

5. Οι Υγειονομικοί και

6. Το προσωπικό της Πληροφορικής.

 

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες Αξιωματικών τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.


1. Το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, για το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχη, ανά κατηγορία, επετηρίδα διακρίνεται ως εξής:

Α. Κατηγορία Διοικητικών:

α. Νομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομικού Τμήματος της Χώρας ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

β. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, Τραπεζικών Εφαρμογών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη Λογιστική, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ της Χώρας ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

γ. Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πυρομηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

δ. Μετεωρολόγοι, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Β. Κατηγορία Τεχνικών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών τους, καθώς και Αρχιτεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α΄ Ειδικότητας. Γ. Κατηγορία Πλοηγών - Κυβερνητών και Πλοηγών - Μηχανικών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και κάτοχοι τίτλου σπουδών Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δ. Κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στους οποίους περιλαμβάνονται πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Χώρας ή ισότιμο πτυχίο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Επικοινωνιών της Χώρας ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

Ε. Κατηγορία Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών - Τεχνικών εναερίων μέσων, στους οποίους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα πτητικά μέσα που διαθέτει και συντηρεί η υπηρεσία, περιλαμβάνονται κάτοχοι κατάλληλου πτυχίου σε ισχύ επαγγελματία χειριστή και κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού, που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

ΣΤ. Κατηγορία Υγειονομικών, στους οποίους περιλαμβάνονται ιατροί ειδικότητας Παθολόγου, Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Γενικής Ιατρικής, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Οφθαλμιάτρου, Μαιευτήρα-Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Ακτινοδιαγνώστη, Αναισθησιολόγου - Καταδυτικού Ιατρού, Ιατρού Εργασίας, Ουρολόγου, Ωτορινολαρυγγολόγου και Οδοντιάτρου.