ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

 Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων  το ετος 2023-24 καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εξήντα (60). Η κατανομή των θέσεων που εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης.Δείτε εδώ
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ:ΜΕΧΡΙ 17/2/2023  
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Β) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία. 

Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν την εισαγωγή τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την αντίστοιχη ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται, όπου αυτές προκύπτουν. 

Η χρήση του δικαιώματος της προηγούμενης παρ. 2 [ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι)] για  εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών. 

Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013. 

Επιπλέον κατ’ εφαρμογή της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν καθ` υπέρβαση του ως άνω αριθμού εισαγομένων μέχρι δύο (2) υποψήφιοι, που είναι υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους για εισαγωγή στην Σχολή Αστυφυλάκων και περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο Κεφάλαιο ΙΙ. Περαιτέρω πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις που ορίζονται με το άρθρο 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) και περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω Κεφάλαιο V. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο (2), προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία των ενδιαφερομένων, προκειμένου σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εισαγομένων στην Σχολή Αστυφυλάκων να μην ξεπερνά του δύο (2) υποψηφίους. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις τις ίδιες χρονικές περιόδους που έχουν οριστεί (υποβολή αιτήσεων από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18- 07-2023) και θα οριστούν (υποβολή σε προκαταρκτικές εξετάσεις) αντίστοιχα για τους υποψήφιους της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001). 
 
Περαιτέρω οι εν λόγω υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
 
Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Στρατιωτικών Σχολών και δηλώσεις τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ' ότι θα παρουσιασθείς για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, και συνεπώς δεν πρέπει παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Ως εκ τούτου δεν θα παρουσιασθείς ενώπιον των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον, λοιπόν το δηλώσει, θα υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και θα προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα της οποία υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον τρέχοντα διαγωνισμό, βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ ή και για τις Αστυνομικές Σχολές. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχή και υποβάλλουν υπογεγραμμένο το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ', με την επισήμανση ότι σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιασθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαφορετικά θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, αν υποψήφιοι/ ες που δήλωσαν και τελικά υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα συμμετείχαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα που δήλωσε ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές του εξετάσεις. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας ότι υπάγεται σε μια εκ των δυο υποπεριπτώσεων i και ii, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ του Κεφαλαίου IV της προκήρυξης (σελ. 19).
 
 Τη βεβαίωση ικανότητας, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ή τη Στρατιωτική Σχολή, θα πρέπει να την προσκομίσεις, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σου εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο/η ίδιος/ α), γιατί η μη έγκαιρη προσκόμισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να μην περιληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/ α για τις Αστυνομικές Σχολές. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει η Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι δήλωσαν τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ ' ότι δεν θα παρουσιασθούν για στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως εκ τούτου θα προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση απόμακρων ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του . Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού. Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ . ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.

 
Τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες: Δ/νση Α.Τ. ΧΑΝΙΩΝ 28210-25761