Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου & Πράσινα Επαγγέλματα 2022

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνει Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022..

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι είναι η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

Το γραφείο Σ.Ε.Π. τηε Δ.Δ.Ε.Χανίων θα συμμετέχει με την εισήγηση  "Σύνδεση των προγραμμάτων του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου με τα Πράσινα Επαγγέλματα" Μαρία Καλφάκη,  Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο των προτάσεων του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Σχέδια Μαθημάτων, Σχεδιασμός .