Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΦΟΙΤΗΣΗ
 Η επαγγελματική κατάρτιση στα Δ.Ι.Ε.Κ  Υπουργείου Υγείας διαρκεί κατ' ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της περιόδου Πρακτικής Άσκησης ή μαθητείας. 

Ανακοίνωση Ειδικοτήτων και Επιλογή Καταρτιζόμενων στα Δ.Ι.Ε.Κ. : Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), η ειδικότητα και το Νοσοκομείο στο οποίο λειτουργούν. Οι ειδικότητες που προσφέρονται κατ’ έτος, ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας μέχρι την 30η Μαΐου εκάστου έτους. 

Στα Δ.Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες: 

α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, 

β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο Δ.Ι.Ε.Κ. προτίμησής τους.
 
Ο υποψήφιος της περ. β) για την εισαγωγή του σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. της επιλογής του μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις συνολικά, με σειρά προτεραιότητας. 

 Η ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων της περ. β) της παρ. 3 εκδίδεται από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Περισσότερες πληροφορίες : εδώ