Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με το ΠΔ 52/ΦΕΚ131/Α/7-7-2022  ανακοινώθηκαν οι αλλαγές που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο

 •  Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι. 
 • Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με την περ. ια΄την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργείται.
 • Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο. 
 • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο. 
 •  Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. 
 • Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 •  Στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας συστήνεται Γραμματεία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του.
 •  Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 
 • Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 
 • Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 
 • Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών των παραπάνω Τμημάτων που άρχισαν πριν τη συγχώνευση συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του Προγράμματος από εγγεγραμμένους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του Τμήματος. 
 • Για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων που συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση. 
 • Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων που συγχωνεύονται, αρμόδια είναι τα Τμήματα που προέκυψαν από τη συγχώνευση.
 •   Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ο χορηγούμενος τίτλος από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι ισότιμος με τον χορηγούμενο τίτλο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της ίδιας Σχολής.
 • Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα. 
 • Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.
 •  ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ 
 • Μετά τις μεταβολές του παρόντος διατάγματος η συγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ακόλουθη: 
 • Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 • α. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 • β. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
 • γ. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
 • δ. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 •  στ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
 • Β. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 •  α. Τμήμα Βιολογίας 
 • β. Τμήμα Γεωλογίας 
 • γ. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών 
 • δ. Τμήμα Μαθηματικών
 • ε. Τμήμα Φυσικής 
 • στ. Τμήμα Χημείας 
 • Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 •  α. Τμήμα Ιατρικής β. 
 • Τμήμα Φαρμακευτικής 
 • Δ. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 • α. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 •  β. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
 • γ. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
 • δ. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 
 • Ε. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 • α. Τμήμα Επιστήμης της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
 • β. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
 • γ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
 • δ. Τμήμα Φιλολογίας 
 • ε. Τμήμα Φιλοσοφίας 
 • στ. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας 
 • ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 • α. Τμήμα Νοσηλευτικής 
 • β. Τμήμα Λογοθεραπείας 
 • γ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
 • Ζ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 • α. Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
 • β. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
 • γ. Τμήμα Γεωπονίας 
 • δ. Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας