Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία & συμμετοχή σε τοπικό δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού & επαγγελματικής σταδιοδρομίας

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες από τη Γ Γυμνασίου καλούνται  να πάρουν αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το είδος της εκπαίδευσης και τον τύπο της επαγγελματικής τους κατάρτισης που θα τους δώσουν τα εφόδια για να επιλέξουν το επάγγελμα που θα κάνουν.

Τα κριτήρια για την επιλογή ενός επαγγέλματος επηρεάζονται και καθορίζονται τόσο από την υγεία τους, την προσωπικότητα(γνώσεις, κρίσεις, ενδιαφέροντα, ελευθερία, κτλ), τα επικρατούντα κοινωνικά στερεότυπα και τα προβαλλόμενα πρότυπα, την οικογένεια, τις προοπτικές εύρεσης εργασίας και απολαβών, την εκπαίδευση, τις κοινωνικο-οικονομικές δυνατότητες, καθώς και την κονωνική καταξίωση που μπορείνα προσφέρει ένα επάγγελμα.

Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο να θέσουν οι ίδιοι τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν το επάγγελμα το οποίο θα πρέπει να  μπορεί να τους καλύπτει τόσο τις βιοποριστικές τους ανάγκες, όσο και τις ανάγκες για την ανάπτυξη προσαρμοστικών δεξιοτήτων και κοινωνικών δεξιοτητων με στόχο τη ψυχική ισορροπία, την πνευματική ολοκλήρωση και την κοινωνικοποίηση τους στον κόσομο της εργασίας και της μετάβασής του στο στοίβο της ενήλικης ζωής. 

Αυτή η διαδικασία επιλογής αποτελεί ουσιαστικά μία δια βίου διαδικασία λήψης απόφασης όπου το άτομο μαθαίνει με ποιο τρόπο να κάνει τις επιλογές του και να δέχεται τις συνέπειες των επιλογών αυτών.

Για να είναι επιτυχημένη αυτή η διαδικασία λήψης απόφασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες, καλούνται να αναγνωρίζουν πτυχές του εαυτού τους(κλίσεις, δεξιότητες, ενδιαφεροντα, κλπ.), ν' αποκτήσουν δεξιότητες ζωής(σημασία της ελευθερης επιλογής, του συμβιβασμού, της ανάγκης για δια βίου μάθηση, κλπ.), να αποκτήσουν έγκυρη ενημέρωση για τα επαγγέλματα και τις εργασιακές συνθήκες, την καταπολέμηση των στερεοτύπων, τόσο μέσα από μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τις  δράσεις σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, όσο και από δράσεις μέσα στην ευρύτερη κοινότητα που ζουν.

Αυτή η οπτική γωνία του επαγγελματικού προσανατολισμού γεννά την αναγκαιότητα για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των γραφείων ΣΕΠ των ΔΔΕ, των ατομικών και συλλογικών οργάνων, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οργανώσεων και φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής, οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης της ευρύτερης κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, των  σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, των 
επαγγελματικών σύλλογων και ενώσεων με στόχο την καθιέρωση δράσεων που να εμπλέκουν όλη την τοπική κοινότητα.

Σκοπός ενός τοπικού δικτύου συνεργασίας  σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού & επαγγελματικής σταδιοδρομίας μπορεί να είναι η ατομική και συλλογική κοινωνική ευμερία μέσα από ένα ισότιμο καταμερισμό της εργασίας και των κοινωνικο-οικονομικών αγαθων που αυτή είναι συνδεδεμένη με αντίκυτπο την τοπική κοινωνία.

Τα μέσα και οι διαδικασίες ενός δικτύου συνεργασίας  σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού & επαγγελματικής σταδιοδρομίας μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο την εμπλοκή γραφείων ΣΕΠ ΔΔΕ, των καθηγητών των σχολικών μονάδων και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των κέντρων κοινότητας των δήμων, των  ΚΕΔΑΣΥ, ΚΨΥ, οργανισμών του ευρύτατου δημοσίου τομέα, ερευνητικών κέντρων, με στόχο τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με τη συμμετοχή επαγγελματιών, επαγγελματικών ενώσεων, επιστημόνων, ειδικών σε θέματα ανεργίας, φορέων αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΚΟ, ΜΜΕ, τοπικών επιχειρήσεων, κτλ.αλλά και τη δημιουργία δικτύων πρακτικής άσκησης των φοιτητών/αποφοίτων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,  την παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής στους τομείς του επαγγελματικού προσανατολισμού & της επαγγελματικής σταδιοδρομίας με στόχο την κοινωνική ένταξη και επανένταξη όλων των ατόμων των ευπαθών ομάδων κατά προτεραιότητα, αλλά και την εμπλοκή όσων δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας  σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού  & επαγγελματικής σταδιοδρομίας αποτελεί μία πρόκληση που εκτός από την εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την ποιοτική παρέμβαση και υποστήριξη των στόχων του δικτύου.

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, ατομικά ή μέσω του φορέα εργασίας σας,  και να καταθέσει τις προτάσεις σας : 


Ο Μαχάτμα Γκάντι έιπε ότι «δεν μπορείς να έχεις γνώση χωρίς χαρακτήρα, πλούτο χωρίς μόχθο, κέρδος χωρίς ήθος, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, πολιτική χωρίς αρχές, απόλαυση χωρίς συναίσθημα, αγάπη χωρίς θυσία».