ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ» 2022

 Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, Σφακιανής καταγωγής, που
κατοικούν στο Νομό Χανίων σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με ημερομηνία 05.11.1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 11/1983 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 63/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποτελούν τα εξής:
1. να είναι Σφακιανής καταγωγής,
2. να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και
3. να κατοικούν εντός του Νομού Χανίων.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και το Κανονιστικό Διάταγμα 18/23.08.1941 «Περί του τρόπου
απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα
πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους», για κάθε κριτήριο ισχύουν τα εξής: δείτε εδώ αναλυτικά