Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημα- ϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας σχολικού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

 Σύμφωνα με την υπ' άριθμ. 20866 οικ. Φ.109.1/ΦΕΚ2989/Β/10.6.2022:

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α ́ 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. 50/4.11.2021 ΠΥΣ33/2006, θέσεις:

 α) 5 θέσεις,από τους πέντε πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις
β) 5 θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
γ) 4 θέσεις,  από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες,Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών,οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημε-
ρησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, μεεξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022:
γα) Δεν προκύπτουν θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε
στα μαθήματα της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου,προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος
(χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021).
δ)20 θέσεις, από ιδιώτες υποψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
δα) Δύο (2) θέσεις,  από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως: 

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021 σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021.

 
δβ) Οι υπόλοιπες δεκαοχτώ (18) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022

2. Από τον αριθμό των εισακτέων επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και συγκεκριμένα στην περ. δβ:
α. Μία (1) θέση, από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. α ́ της παρ. 1
(Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α ́ 53).
β. Δεν προκύπτουν θέσεις (0), σε απόδοση ποσοστού 2%, από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β ́ της παρ. 1 (Β ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α ́ 53).
γ. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 7%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ́ της παρ. 1 (Γ ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α ́ 53).
δ. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ ́ της παρ. 1 (Δ ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α ́ 53).

 
3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων
ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης
ειδικής κατηγορίας.

 
4. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους,λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α ́ προτάσσεται των κατηγοριών Β ́, Γ ́, Δ ́, η Β ́ προτάσσεται των κατηγοριών Γ ́ και Δ ́ και η κατηγορία Γ ́ προτάσσεται της κατηγορίας Δ ́.

 
5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.