Συμμετοχή σε Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ (διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70)

 Με την υπ΄αριθμ. /52884/Δ4/11-05-2022 Υ.Α. αναφέρεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν από το σχ. έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ ́τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μαθητών/τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α ́/07-05-2019), όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται καιστην ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήτοι:

1) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης οι οποίοι δεν προήχθησαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου  και έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05-2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Άρθρο 151, παρ. 2γ, περ. ββ)

2) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης  των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. (Άρθρο 151, παρ. 2δ)

3) Μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 και:
α) δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη  ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη  ή
δ) είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05-2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους. (Άρθρο 151, παρ. 4α)

4) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 οι οποίοι:
α) είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη
και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα I του άρθρου 36 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β΄/31-05-2019) Υ.Α. (Άρθρο 151, παρ. 4γ)

Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται για το σχ.έτος 2021-2022, από τις 11 Μαΐου 2022 έως και τις 17 Μαΐου 2022.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτή, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους/στις μαθητές/τριες των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις, με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ.

 Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω
εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο
(Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των
ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ορίζεται για το σχ.έτος 2021-2022, από τις 11 Μαΐου 2022 έως και τις 17 Μαΐου 2022.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020
εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτή, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους/στις
μαθητές/τριες των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του
ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α ́/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης
Βεβαιώσεων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις, με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ