«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» 2022

 H Y.A.4720/31.3.2022 περιλαμβανει παραγραφους σχετικλά με την «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» σε θεματα μετεγγραφών και φοίτησης.

 Σχετικά με τις μετεγγραφές σπουδαστών/τριών από μια Σχολή Ξεναγών σε άλλη, αυτές είναι δυνατές για σοβαρούς λόγους υγείας ή για λόγους οικονομικούς αποκλειστικά και μόνο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών. Κατ’ εξαίρεση σε σοβαρές περιπτώσεις λόγων υγείας που συνέτρεξαν μετά την εισαγωγή στη σχολή, μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε μετεγγραφές με ανάλογη τήρηση των διατάξεων του παρόντος. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% (δέκα τοις εκατό) του αριθμού των σπουδαστών/τριών, που φοιτούν στην Σχολή στην οποία πρόκειται να μετεγγραφούν. Δυνατές είναι επίσης, πριν την έναρξη της διετούς εκπαιδευτικής περιόδου, οι αμοιβαίες μεταξύ Σχολών Ξεναγών μετεγγραφές χωρίς την επίκληση οικονομικών ή σοβαρών λόγων υγείας και χωρίς να υπόκεινται στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.

Δείτε αναλυτικά την Υ.Α.