Ανακαλύψτε το ESCO

 Το ESCO είναι το πολύγλωσσο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Η ταξινόμηση ESCO προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, με την εκπαίδευση και την κατάρτιση της ΕΕ. Παρουσιάζει συστηματικά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων εννοιών.

https://ec.europa.eu/esco/portal?resetLanguage=true&newLanguage=el