Πλαίσιο Μαθητείας & Ίδρυση Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα Δ.ΙΕΚ. - ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

  Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/4146/Β/2021, δημιουργούνται :

 •  Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) με  αρμοδιότητες :

  • αα) η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

   αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Ι.Ε.Κ.,

   αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ.,

   αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

   αε) η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συναρμόδιων Υπουργείων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας.

   β) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γ.Ε.Α.Σ. εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ως αναφέρεται στο άρθρο 32.

   γ) Τα Γ.Ε.Α.Σ. στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, όταν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι. Ο Συντονιστής Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενος από τους οριζόμενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 12 του άρθρου 34. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι εποπτεύουν το έργο των εποπτών πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 30.

   δ) Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

 • Στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ δύναται να λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους
Πλαίσιο Μαθητείας

Η Μαθητεία οδηγεί σε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Στους μαθητευόμενους που ολοκληρώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθητείας παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Ειδικότερα: 
α) στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ., των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ) και 
β) στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 από το σχολικό έτος 2022- 2023, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Β.Ε.Ε.).

Κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, και δεν απαιτείται για αυτούς η συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης. 

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου του επιπέδου τρία (3) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τις Ε.Σ.Κ. και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τα Ι.Ε.Κ. και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας. 

Στους αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισμούς Λειτουργίας ορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του καταρτιζομένου, η ειδικότητα και η διάρκεια φοίτησης, καθώς και η ημερομηνία αποφοίτησής του.