Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) Οινουσσών

 Με το Π.Δ.. 65/2021 ρυθμίζεται η Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) Οινουσσών.

Σκοπός λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), με έδρα τις Οινούσσες, είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση να καταστήσει τους ναυτικούς ικανούς στην ορθή και γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων, σε περίπτωση ανάγκης