Αλλαγές στην εισαγωγή υποψηφίων στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2021-22

Τροποποίηση για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, όπου προβλεπεται :

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 «Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους», αντικαθίσταται ως εξής:

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αποστέλλονται από τον υποψήφιο στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου από 1 Ιουλίου έως 7 Ιουλίου εκάστου έτους, ή υποβάλλονται διαδικτυακά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρεται στην προκήρυξη από 1 Ιουλίου μέχρι και 7 Ιουλίου εκάστου έτους .

Β.Η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον υποψήφιο έργα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, τα έργα της ανωτέρω παρ. 4, που θα εκτελέσουν οι υποψήφιοι, τροποποιούνται ως εξής: 

(α) ένα αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαυρόασπρο) από γύψινο εκμαγείο - υποχρεωτική άσκηση, 

(β) ένα έργο με χρώμα εκ του φυσικού, από την άσκηση σύνθεσης-χρώματος,

(γ) μια δοκιμασία σχεδίου με θέμα ανθρώπινη μορφή, από έμψυχο ή άψυχο πρότυπο. Το θέμα δίνεται σε μια οποιαδήποτε μέρα των Εισιτηρίων Εξετάσεων και διαρκεί τέσσερις ώρες, 

(δ) μια άσκηση ελεύθερης ανασύνθεσης των δοθέντων θεμάτων (σχέδιο ή χρώμα).


Από το σύνολο των έργων που εκτελεί ο κάθε υποψήφιος επιλέγει να καταθέσει μετά το πέρας των εξετάσεων τρία έως τέσσερα (3-4) συνολικά σχέδια εκ των οποίων υποχρεωτική ορίζεται η δοκιμασία στο αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο - άσπρο) από γύψινο εκμαγείο και τα υπόλοιπα δύο έως τρία (2-3) μπορούν να είναι από οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες δοκιμασίες των περ. (β) ή (γ) και (δ).

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στους χώρους που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 Γ.Η παρ. 2 του άρθρου 6 «Επιτροπή Εποπτείας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται:

α) Μέλη ΔΕΠ - Ένα μέλος ΔΕΠ ανά ομάδα εξετάσεων - που δεν θα ανήκουν στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων και θα εποπτεύουν όλη την διαδικασία εξετάσεων.

β) Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.