Σχ.έτος 2021-22: Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας & των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

 Από το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την Υ.Α. 49718/13-7-2021, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020, με τις αναφερόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που μπορείτε να δείτε εδώ.

Για την Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ εδώ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους αντίστοιχα προσόντα, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Από το σχολικό έτος 2021-2022, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετατρέπονται σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που διέπονται εφεξής από τον ν. 4763/2020 (Α’  254) σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα που μπορείτε να δείτε εδώ