Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 2021-22

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να  δεχθεί 14 μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και παρέχεται  δωρεάν. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών  Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και  ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι πρώην ΤΕΙ. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική  διαδικασία.

Διαδικασία Επιλογής 

Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Ειδική Αγωγή και  Εκπαίδευση 

Επίσης, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν  διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Επιπέδου C1 και άνω

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς  τους από την 1η έως την 12η Σεπτεμβρίου 2021 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://pms.ptde.uoi.gr/eidiki_agogi/eidiki_agogi.php