Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

 Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι αιτούντες, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κάτωθι παρ. 1 έως 7 και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 8 κατωτέρω: 
1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως Τεύχος B’ 3179/19.07.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40835 διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες). 
2. Κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της ημεδαπής. 
3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- σε υποβληθείσα φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2019. 
4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών -με εξαίρεση το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής- και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου. 
5. Δεν έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως: α) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, β) αλλοδαποί-αλλογενείς και γ) υπότροφοι (αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργική απόφαση. 
6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού. 7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2019). 8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2 ή 8.3) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας: 8.1. Το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους», όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00) ή 8.2. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00 ) ευρώ:. i. Ο Υποψήφιος είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. ii. Ο Υποψήφιος είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος. iii. Ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020. iv. Ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη). v. Ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας. vi. Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. vii. Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι κατωτέρω όροι, για τους σκοπούς της παρούσηςαπόφασης, έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια: 
α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 
γ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2019 στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις. 
δ) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
ε) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: i. δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή ii. παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή iii. υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή iv. ο γονέας τελεί σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας του υποψηφίου. στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας:

 Η Περιφερειακή Ενότητα όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή ο/η σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως τόπος μόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής - πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων-όπου ως τόπος μόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

 ζ) ΙΚΥ: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

η) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. 

θ) ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 

ι) Πρόσκληση: Μία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της παρούσης απόφασης, ο οποίες καταρτίζονται με απόφαση του ΔΣ, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).