Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης Περιόδου 2021

 

Οδηγίες προς τους Υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο 10:30.

Ώρα έναρξης Εξετάσεων 11:00.

Διάρκεια Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους μια (1) ώρα.


Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας:

  • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή τη Στρατιωτική Ταυτότητα ή το ισχύον Διαβατήριοε βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας στο Ειδικό Έντυπο Απαντήσεων Θεωρητικού Μέρους).
  • Τη Χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.
  • Τη μάσκα προστασίας.
  • Ένα στυλό χρώματος μπλε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν θα σας επιτραπεί η συμμετοχή σας στις εξετάσεις.  

2) Τα κινητά τηλέφωνα απενεργοποιούνται και παραδίδονται στους Επιτηρητές ή στους Εξεταστές, κατά την είσοδο στην αίθουσα, και παραλαμβάνονται κατά την αποχώρηση.

3) Τα προσωπικά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα κατά την εξέταση συγκεντρώνονται σε χώρο ορατό από όλους.

4) Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ μπλε στυλό διαρκείας, ενώ απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού.

 [Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον υποψήφιο στα έντυπα απαντήσεων ισχύουν μόνο εφόσον υπογράφονται από τους Επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση].

5) Ολοκληρώνοντας την εξέτασή σας και πριν βγείτε από την αίθουσα, παραδίδετε το Έντυπο των Απαντήσεων στους Επιτηρητές, οι οποίοι, μπροστά σας, καλύπτουν τα ατομικά σας στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο θέση.

6) Δεν επιτρέπεται η αποχώρησή σας από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μισής τουλάχιστον ώρας (30 λεπτά) από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους διενεργείται μετά τη λήξη των Εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και η κατανομή σε ομάδες γίνεται με βάση τον διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο.

Ώρα έναρξης εξετάσεων Πρακτικού Μέρους: 13:00.  

Διάρκεια Εξέτασης Πρακτικού Μέρους δύο (2) ώρες περίπου, ανά ομάδα εξεταζομένων. Η ώρα λήξης του Πρακτικού Μέρους συνολικά διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων ανά ειδικότητα.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους θα σας γνωστοποιείται κατά την προσέλευσή σας στα Εξεταστικά Κέντρα.

2) Τα ατομικά σας στοιχεία συμπληρώνονται με προσοχή στο Δελτίο Εξέτασης Πρακτικού Μέρους και αντιπαραβάλλονται με εκείνα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σε ισχύ.

3) Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους καλείστε να εκτελέσετε τις ασκήσεις του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ακολουθώντας τις προκαθορισμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Εξεταστών.


ΤΕΛΟΣ

Κατά τη διάρκεια του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχετε υποχρέωση τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και των Επιτηρητών.


Η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και οδηγεί σε αποκλεισμό από την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους ή του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!