Εγκύκλιοι και Αιτήσεις για εισαγωγή μαθητών/μαθητριών σε μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία σχ. έτους 2021-22

 


 

 

 
 Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα παραπάνω συνημμένα )

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών /μαθητριών μαζί με την αίτηση στο καλλιτεχνικό/μουσικό σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.