Βασική στρατιωτική εκπαίδευση των Δοκίμων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Βασική στρατιωτική εκπαίδευση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2Υ.Α.4750 / Φ.109.1/4-8-2020, συνοπτικά αναφέρονται τα παρακάτω σημεία:

Οι άνδρες και γυναίκες που εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Για όσους εκ των ανωτέρω εισάγονται πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Οι επιτυχόντες με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων, στο Στρατό Ξηράς, διαιρούμενη σε δύο ισόχρονες εκπαιδευτικές ενότητες, Εκπαιδευτική Ενότητα Α΄ και Εκπαιδευτική Ενότητα Β΄. 

Όσοι Δόκιμοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία πριν την κατάταξή τους, απαλλάσσονται της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε Κέντρο/α Εκπαίδευσης (ΚΕ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). 

Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες, όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος.

Για κάθε εκπαιδευόμενο τηρείται από τα αρμόδια όργανα του/των ΚΕ Ατομικός Φάκελος Εκπαίδευσης (Α.Φ.Ε.), σύμφωνα με τα σχετικώς ισχύοντα στον ΣΞ, στον οποίο καταγράφονται τα αντικείμενα εκπαίδευσης, οι επιδόσεις του εκπαιδευόμενου στις βολές, στα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, τυχόν απουσίες, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο Α.Φ.Ε. διαβιβάζεται στην αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι απαλλασσόμενοι από τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση φοιτούν σε ειδικό προπαρασκευαστικό τμήμα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου παρακολουθούν εξειδικευμένο προκαταρκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ισόχρονης, της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, διάρκειας, προκειμένου να ενταχθούν και προσαρμοσθούν στο πυροσβεστικό περιβάλλον και να αποκτήσουν βασικές προκαταρκτικές γνώσεις στο λειτουργικό πεδίο διεξαγωγής του πυροσβεστικού έργου.

Νομοθεσία Πυροσβεστικού Σώματος